www.mamboteam.com
 
STRONA GŁÓWNA
sobota, 16 styczeń 2021
 
 

ARTYKUŁ ARCHIWALNY
WÓJT GMINY KALISKA - OGŁOSZENIE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Referent ds. obsługi mieszkańców i organów samorządu gminy
 
1. Wymagania niezbędne:
a. Wykształcenie wyższe
 1. Znajomość tematyki samorządu gminnego
 2. Znajomość języka angielskiego
 3. Obsługa komputera
2. Wymagania dodatkowe:
a. Znajomość zagadnień związanych z funduszami strukturalnymi UE
b. Znajomość dziedziny Project Management
3. Podstawowy zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. Prowadzenie biura obsługi interesantów
 2. Obsługa organów samorządu gminy
 3. Współpraca z placówkami oświatowymi
4. Wymagane dokumenty:
  1. życiorys (CV)
  2. list motywacyjny
  3. dokument poświadczający wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/
  4. kwestionariusz osobowy
  5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy / w sekretariacie, pokój nr 26/ lub pocztą na adres Urzędu Gminy ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska (z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko referenta ds. obsługi mieszkańców i organów samorządu gminy”) w terminie do dnia 21 kwietnia 2006 roku do godz.14,00 .
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej BIP oraz na tablicy informacyjnej w UG Kaliska przy ul.Nowowiejskiej 2.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz.U.z 2002 Nr 101 poz.926 z póżn.zmian/ oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych /Dz.U.z 2001 Nr 142 poz.1593 z póżn.zmian/
Bliższych informacji udziela pracownik ds.kadr /pokój nr 16, tel. /58/58 89 201 w.44.
INNE DANE
DATA PUBLIKACJI: 2006-04-09 10:12:00
SERWIS: kaliska.kociewiacy.pl
UPIEA v. 0.7
© Piotr Madanecki 2006
 
 
Top! Design by Mamboteam.com! Top!