www.mamboteam.com
 
STRONA GŁÓWNA
czwartek, 28 styczeń 2021
 
 

ARTYKUŁ ARCHIWALNY
Plan Rozwoju Miejscowości

Spis treści:
1. Charakterystyka miejscowości
2. Kierunki rozwoju miejscowości
3. Inwentaryzacja zasobów
4. Mocne i słabe strony miejscowości
5. Opis planowanego przedsięwzięcia
6. Szacunkowy kosztorys
7. Harmonogram planowanego przedsięwzięcia

1. Charakterystyka miejscowości
STUDZIENICE - pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1743 roku. Nazwę prawdopodobnie wzięły od miejsca, w którym kiedyś studzono wypaloną smołę lub cegłę. Ochotnicy ze Studzienic, jako jeźdźcy królewskiej chorągwi zaciężnej starosty starogardzkiego Jana Gorzyńskiego, brali udział w bitwie pod Wiedniem w 1683 roku oraz w walkach na pograniczu Słowacji. W 1871 roku wieś liczyła 130 mieszkańców. W 1906 roku istniała tu szkoła powszechna. W czasie II wojny światowej zniszczona została część południowa wsi i szkoła. Po wojnie wieś się rozbudowała, wybudowano remizę strażacką. We wsi znajduje się 13 gospodarstw rolnych. Na uwagę zasługuje kompleks sztucznych łąk powstałych w latach 1840 – 1848 [obejmujący m.in. obszar sołectwa Studzienice] i zbudowano w tym czasie rowy, kanały, tamy i śluzy. Różnica poziomów między jeziorami - Studzienickim i Smolnik a kanałem nawadniającym wynosi ok. 6 metrów. Łąki stały się siedliskiem bobrów. Do osobliwości wsi można zaliczyć pomnik przyrody - jest to dąb szypułkowy oraz jezioro Studzienickie o powierzchni 7,7 hektara.

2. Kierunki rozwoju miejscowości
Rozwój wsi będzie zwrócony w kierunku wypoczynku na łonie natury, rozwój turystyki aktywnej poprzez tworzenie szlaków turystycznych i ścieżek rowerowych. Centrum turystyczne to jezioro, które wymaga oczyszczenia, przygotowania brzegów na plaże oraz ustawienie stolików i ławek, co będzie sprzyjało rozwojowi turystyki rowerowo - pieszej. Planowana jest budowa drogi przy udziale finansowym Nadleśnictwa w Kaliskach, która stworzy docelowo pętlę turystyczną Studzienice – Bartel Wielki – Konarzyny – Olpuch. Powyższe walory ściągną turystów, co stworzy zapotrzebowanie na punkty gastronomiczne i miejsca wypoczynku.

3. Inwentaryzacja zasobów
W latach 2001 – 2004 oddano do użytku drogę asfaltową łączącą wieś z drogą krajową Nr.22 przez co wieś zyskała doskonałe połączenie komunikacyjne. Istniejącą we wsi remizę strażacką przekształcono w świetlicę wiejską.
W 2004 roku wieś przystąpiła do Pomorskiego Programu Odnowy Wsi , w ramach którego wykonano następujące prace : wymiana 8 sztuk okien, ułożono 100 m2 terakoty, wymieniono instalację elektryczną, wymalowano wszystkie pomieszczenia.
Istnieje także teren pod czynną rekreację i zabudowę letniskową.

4. Mocne i słabe strony

Mocne strony
 • stacja PKP
 • droga asfaltowa
 • kwatery agroturystyczne
 • nieskażone środowisko
 • świetlica wiejska z zapleczem socjalnym i terenem do czynnej rekreacji
 • bogactwo runa leśnego
 • malownicze położenie wsi
 • przyjaźni mieszkańcy
 
Słabe strony
 • brak punktu handlowo gastronomicznego
 • brak komunikacji PKS
 • brak infrastruktury wypoczynkowej nad jeziorem
 • zbyt mała liczba miejsc noclegowych
 
5. Opis planowanego przedsięwzięcia

Tytuł projektu : “Remont świetlicy wiejskiej wraz z pierwszym wyposażeniem oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu”
Głównym celem projektu jest dalsza poprawa standardu istniejącej świetlicy wiejskiej dla lepszego zaspokojenia potrzeb mieszkańców wsi i sołectwa Studzienice oraz gminy, a także z powodu zwiększenia atrakcyjności wsi dla regionu.
1.Stworzenie warunków dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców poprzez:
- dalszą modernizację pomieszczeń świetlicy wiejskiej
- zakup niezbędnego wyposażenia / sprzęty AGD , meble itp. /
2. Zwiększenie aktywności i integracji mieszkańców poprzez wspólną pracę przy pracach
modernizacyjnych świetlicy w zakresie :
- cekolowania i malowania pomieszczeń świetlicy
 • układania terakoty i płytek ceramicznych
 • tynkowania zewnętrznego budynku świetlicy
 • demontażu stolarki okiennej
 • prac porządkowych po przeprowadzonych pracach remontowych
Realizacja projektu wymaga podjęcia następujących działań:

1. W ramach projektu zostanie przeprowadzona dalsza modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej poprzez następujące prace :

 • wymiana stolarki okiennej / 2 okna w kuchni oraz 2 w piwnicy /
 • ułożenie terakoty i płytek ceramicznych w kuchni
 • wylanie posadzki betonowej w piwnicy i ułożenie terakoty
 • cekolowanie i malowanie kuchni i piwnicy oraz klatki schodowej
 • poprawa elewacji budynku poprzez tynkowanie całego budynku z zewnątrz
 • utwardzenie terenu przy świetlicy
 1. Wyposażenie świetlicy w niezbędne sprzęty i meble wymaga zakupu następujących rzeczy:
 • zlewozmywak dwukomorowy
 • kuchenka gazowo – elektryczna z butlą gazową
 • stoły / 8 szt
 • krzesła / 60 szt
 • sprzęt muzyczny / wieża z kolumnami /
 • stół do tenisa stołowego z osprzętem
 • telewizor
 
 
6. Szacunkowy kosztorys
projekt : “Remont świetlicy wiejskiej wraz z pierwszym wyposażeniem oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu”
 
Wykaz artykułów i sprzętów do zakupienia:
1. Zlewozmywak dwukomorowy 400,00 zł
2. Kuchenka gazowo – elektryczna z butlą gazowa 1100,00 zł
3. Stoły 1600,00 zł
4. Krzesła 3600,00 zł
5. Wieża z kolumnami 2500,00 zł
6. Stół do tenisa stołowego z osprzętem 1000,00 zł
 
 
 
 
7. Harmonogram planowanego przedsięwzięcia
Poszczególne części realizowanego projektu Termin realizacji
1. Wylanie posadzki betonowej i ułożenie terakoty piwnicy lipiec 2005 r.
2. Wymiana stolarki okiennej sierpień 2005 r.
3. Cekolowanie i malowanie sierpień 2005 r.
4. Utwardzenie terenu przy świetlicy wrzesień 2005 r.
5. Poprawa elewacji budynku wrzesień 2005 r 6. Zakupy, wyposażenie świetlicy wrzesień 2005 r.
 
 
 
 
INNE DANE
DATA PUBLIKACJI: 2005-04-20 17:32:41
SERWIS: kaliska.kociewiacy.pl
UPIEA v. 0.7
© Piotr Madanecki 2006
 
 
Top! Design by Mamboteam.com! Top!