www.mamboteam.com
 
piątek, 22 styczeń 2021
 
 
Skarszewy zapraszają na sesję Rady Miejskiej Drukuj E-mail
poniedziałek, 27 kwiecień 2009

Z a p r o s z e n i e

Zapraszam na dzień 29 kwietnia 2009 roku godz.12,00 ( sala pos.UM) na XXXII sesję V kadencji Rady Miejskiej w Skarszewach z proponowanym porządkiem obrad :


 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Ustalenie porządku obrad .

 3. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłaszane na poprzednich sesjach.

 4. Zatwierdzenie protokołu z XXX i XXXI sesji Rady

 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym .

 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady, wydanych decyzji, zarządzeń itp.

 7. Informacja Burmistrza z realizacji wniosków zgłoszonych na komisjach Rady Miejskiej.

 8. Interpelacje i zapytania radnych.

 9. Zapytania sołtysów.

 10. Przedstawienie Informacji :

a) ze spotkań z mieszkańcami sołectw w 2009 roku

b) ze stanu dróg gminnych po sezonie zimowym

 1. dot. wprowadzenia „Planu organizacji ruchu drogowego na terenie Skarszew

 2. z pracy Komisji Rewizyjnej za I,II i III /2009 rok

 1. Podjęcie uchwał :

 1. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarszewach ,

 2. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Skarszewach ,

 3. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skarszewach

- opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

- opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Rozwoju Społecznego.

12. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok

a) dyskusja

13. Przedstawienie protokołu i wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie

absolutorium dla Burmistrza Skarszew za 2008 rok .

 1. Przedstawienie uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Skarszew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2008 rok

 3. Podjęcie uchwał :

a) w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok

 1. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na budowę budynku mieszkalnego komunalnego w Skarszewach

 2. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku

- opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

17. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania dofinansowania z tytułu likwidacji

i utylizacji odpadów niebezpiecznych zawierających azbest obowiązujący na terenie

Gminy Skarszewy w 2009 roku

 1. w sprawie utworzenia użytku ekologicznego

- opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Promocji i Przedsiębiorczości

18. Wolne wnioski .

19. Sprawy różne .

20. Zakończenie obrad XXXII sesji Rady Miejskiej . Przewodniczący Rady

ANDRZEJ FLIS


 
wstecz   dalej »
 
Top! Design by Mamboteam.com! Top!