www.mamboteam.com
 
czwartek, 21 styczeń 2021
 
 
Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej w Skarszewach Drukuj E-mail
środa, 28 kwiecień 2010
    Zapraszam  na dzień  29 kwietnia  2010 roku godz.13,00  ( sala posiedzeń Urzędu  
           Miejskiego )  na  XLVII  sesję  V kadencji Rady Miejskiej w Skarszewach  z
                                        proponowanym  porządkiem obrad :
   


 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad .
3. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłaszane na poprzednich sesjach.
4. Zatwierdzenie protokołu z XLVI  sesji Rady
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych  w okresie 
    międzysesyjnym .
6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza    
    z wykonania uchwał Rady, wydanych decyzji, zarządzeń itp.
7. Informacja Burmistrza  z realizacji wniosków  zgłoszonych na  komisjach Rady Miejskiej.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9.  Zapytania sołtysów.
10. Przedstawienie Informacji
a)  ze stanu dróg gminnych po sezonie zimowym
b)  z pracy Komisji Rewizyjnej za I,II i III /2010 rok
11. Podjęcie uchwał :
a)w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej         w Skarszewach,
b)w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania  finansowego Gminnego Ośrodka Kultury          w Skarszewach,
c)w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia           w Skarszewach
- opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
12.  Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok
a) dyskusja
13.  Przedstawienie protokołu i wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie
absolutorium dla Burmistrza Skarszew za 2009 rok .
14. Przedstawienie uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Skarszew absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2009 rok
16.Podjęcie uchwał :
a)  w sprawie  udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Starogardzkiego
b)  w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok wraz z uzupełnieniem
c)  w sprawie przystąpienia Gminy Skarszewy do realizacji wspólnego projektu pt. ”Zwiększenie efektywności systemu ratownictwa w regionie poprzez zakup specjalistycznego sprzętu dla jednostek ratownictwa z powiatu starogardzkiego „ w ramach RPO WP 2007-2013.
- opinia  Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
17.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarszewy, wieś Kamierowskie Piece, dz.nr 82/1,        83, 84, 85/3, 88/3
- opinia  Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Promocji i Przedsiębiorczości
 18.  Podjęcie uchwał:
 a)   dotyczącej  uchylenia Uchwały Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 3 lipca 2009 r. 
 nr  XXXVI/287/2009,
 b)  dotycząca uchylenia Uchwały Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 3 lipca 2009 r.    
 nr XXXVI/288/2009 .
 c)   w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Skarszewach do wystąpienia
 z wnioskiem o stwierdzenie nieważności decyzji Burmistrza Skarszew z dnia 11 sierpnia
 2009   r. – znak WGIiOŚ.766-1/09 .    
-  opinia komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Promocji i Przedsiębiorczości                     
19. Wolne wnioski .
20. Sprawy różne .
21. Zakończenie obrad  XLVII  sesji Rady Miejskiej .


                                                                                                          PRZEWODNICZĄCY
                                                                                                   Rady Miejskiej w Skarszewach

                                                                                                             ANDRZEJ  FLIS
               
      
 
wstecz   dalej »
 
Top! Design by Mamboteam.com! Top!