WERSJA ARCHIWALNA SERWISU - KLIKNIJ TUTAJ, ABY ZOBACZYĆ WESJĘ AKTUALNĄ
Witamy na stronie Starogard Gdański

Starogard Gdanski

Portal Wirtualne Kociewie
  Tematy
    Wszystkie
    Bibliteka Miejska
    Gazety
    Historia
    Kocborowo
    Kościoły
    Nad Wierzycą
    Rynek
    Stado ogierów
    Starogard
    Szkoły - historia
    Ul. DH Grzybka
    Wspomnienia
    Zakątki
    Życie
  Menu główne
   Główna
   Wiadomości

Działy
   Do wydruku
   Archiwum
   News
   Zarekomenduj nas
   Szukaj
   Wyślij newsa
   Tematy
   Top Lista
   Linki
  Kto jest online
Jest
5 gości i
0 użytkowników online

Jesteś niezalogowany. Możesz się zalogować, lub zarejestrować klikając tutaj.

  Login
 Nazwa użytkownika
 Hasło
 Zapamiętaj mnie

Jeszcze nie masz u nas konta? Możesz je założyć.
    Główna »  Życie  Szukaj  
 Serwis prasowy Urzędu Miejskiego w Starogardzie Gdańskim    Artykuły
Wysłany przez kociewiak opublikowano piątek, 21 październik, 2005 - 10:43
Serwis prasowy Urzędu Miejskiego w Starogardzie Gdańskim z 20 października 2005 r. Informujemy, że dnia 31 października br. (poniedziałek) Urząd Miejski będzie nieczynny. Dzień ten zostanie odpracowany 22 października br. (sobota), Urząd Miejski będzie czynny w godzinach od 7:30 do 15:30.
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

W poniedziałek 17 października prezydent miasta Stanisław Karbowski, zastępcy prezydenta Eugeniusz Żak, Zbigniew Kozłowski, przewodniczący RM Stefan Milewski, wiceprzewodniczący RM Piotr Cesarz, naczelnicy Maria Brzozowska, Grażyna Bielińska spotkali się z przedstawicielami Starogardzkiego Klubu Biznesu – Zenonem Sobeckim, Edwardem Sobieckim, Andrzejem Lenz i Grzegorzem Borzeszkowskim. Przedmiotem spotkania było omówienie aktualnych problemów gospodarczo-inwestycyjnych miasta.

W środę 19 października odbyło się posiedzenie Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki, na którym członkowie zapoznali się z bieżącą działalnością merytoryczną klubu sportowego Beniaminek 03. dokonano oceny funkcjonowania powstałych w roku szkolnym 2004/2005 klas sportowych (pływanie, koszykówka przy PSP nr 1).
Omówiono realizację kalendarza imprez sportowych za III kwartał 2005 r oraz ustalono terminy wizytacji zajęć sportowych w klubach sportowych.

W związku z możliwością wystąpienia w najbliższym czasie niekorzystnych zjawisk zimowych takich jak: gołoledź, lodowica itp. Urząd Miejski w Starogardzie Gdańskim przypomina, że art. 5 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / Dz.U. z dnia 20 listopada 1996r. ze zm. / nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek zapewnienia czystości i porządku przez uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.
Za chodnik taki uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.
Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.
Kto nie wykonuje w/w obowiązków podlega karze grzywny.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim informuje, że od 17.10.2005 r. wydawane są w stołówce „CARITAS” przy Parafii Św. Wojciecha w Starogardzie Gdańskim posiłki dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.
Sprawy formalne związane z uzyskaniem tej formy pomocy społecznej można załatwić w biurze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gd. przy Al. Jana Pawła II 6 w dni robocze w godz. 8.00 – 15.00.

W dniu 7 października 2005 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku został złożony program pomocy osobom bezdomnym z wnioskiem o dofinansowanie jego realizacji ze środków Wojewody Pomorskiego. Program zakłada wspólne działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim i Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Starogardzie Gd. z osobami bezdomnymi, które nie przyjmują oferty pomocy w formie skierowania do schroniska.XXXVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej,
odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w dniu 26 października 2005 r. (środa) o godz. 12-tej.
Proponowany porządek obrad:
Otwarcie sesji.
<DIR>Stwierdzenie prawomocności obrad.
Zmiany do porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXXV sesji.
Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta w okresie od 06.09.2005r. do 14.10.2005r.
Informacja na temat oświadczeń majątkowych radnych i urzędników samorządowych.
Informacja o realizacji „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej w Starogardzie Gdańskim na lata 2002-2006” .
Rozpatrzenie Raportu o stanie miasta (edycja VI).
Podjęcie uchwał w sprawie:
</DIR>zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gd.
zmieniająca uchwałę Nr XXX/296/2004 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 24 marca 2005 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie środków otrzymanych w ramach Zintegrowanego programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na zadanie pod nazwą „Budowa małej obwodnicy w Starogardzie Gdańskim”,
wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu preferencyjnego z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych,
programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2006 roku,
ustalenia przebiegu dróg gminnych,
uzyskania opinii Zarządu Powiatu Starogardzkiego w związku z zamiarem zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,
<DIR>Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
Interpelacje i zapytania radnych.
Dyskusja – wolne wnioski.
Zakończenie obrad XXXV sesji Rady Miejskiej.

<DIR><DIR><DIR><DIR><DIR><DIR><DIR><DIR><DIR>Stypendia w kulturze
</DIR></DIR></DIR></DIR></DIR></DIR></DIR></DIR></DIR></DIR>
Prezydent Miasta Starogard Gdański na podstawie uchwały Nr XXXI/337/2001 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 20.06.2001 r. zmieniającej uchwałę Nr XXVIII/294/2001 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 14.02.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem
i ochroną dóbr kultury oraz wysokości tych stypendiów informuje o możliwości ubiegania się
o stypendium przez osoby zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochrona dóbr kultury.
Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać:
dane osobowe (imię lub imiona, nazwisko, adres) kandydata (kandydatów);
informacje o dorobku twórczym, artystycznym, naukowym, popularyzatorskim, konserwatorskim lub innym wraz z dokumentacją;
program stypendium obejmujący:
cenę, na którą ma być przeznaczone stypendium;
plan pracy w okresie pobierania stypendium;
termin zakończenia pracy.
Wniosek należy składać do końca października 2004 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Starogardzie Gdańskim, ul. Gdańska 6, pokój 4.
Wnioski zostaną rozpatrzone w ciągu dwóch tygodni od daty uchwalenia budżetu. O decyzji Prezydenta Miasta Starogard Gdański wnioskodawcy zostaną powiadomieni na piśmie.
Ogłoszenie o decyzji zostanie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Akoladzie.
Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat konkursu jest Pani Ewa Życzyńska – Podinspektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego, tel. 530-60-93, e-mail: Ewa.Zyczynska@um.starogard.pl
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Starogardzie Gd w związku z wejściem z życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2005 roku informuje, że wprowadzone zostały zakazy:

<DIR><DIR>organizowania targów, wystaw, pokazów i konkursów z udziałem żywych kur, kaczek, gęsi, indyków, przepiórek, perlic, strusi oraz innych bezgrzebieniowców, gołębi, bażantów i kuropatw,
przechowywania i prezentacji w celu sprzedaży, oferowania do sprzedaży, sprzedaży, dostarczania oraz każdego innego sposobu zbycia zwierząt, o których mowa w pkt. 1 na targowiskach
utrzymywania zwierząt, o których mowa w pkt. 1, na otwartej przestrzeni.

</DIR></DIR>
W związku z powyższym proszę o poinformowanie, w zwyczajowo przyjęty przez Urząd sposób, rolników – indywidualnych hodowców drobiu o obowiązującym przepisie.
Jednocześnie informuje, że zgodnie Ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U nr 69 poz. 625 z póź. zm.) kto:
<DIR><DIR><DIR><DIR><DIR>dokonuje handlu lub umieszcza na rynku zwierzęta, z naruszeniem wymagań weterynaryjnych obowiązujących w tym zakresie podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku art. 77 w/w Ustawy)
nie stosuje się do nakazów, zakazów lub ograniczeń wydanych w celu zwalczania choroby zakaźnej podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3 art. 78 ust.2 w/w Ustawy
wbrew obowiązkowi nie zawiadamia właściwych organów lub innych podmiotów o podejrzeniu wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt albo nie przekazuje informacji wskazujących na możliwość wystąpienia takiej choroby, albo nie stosuje się do innych obowiązków w razie podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt, podlega karze zgodnie z  przepisami Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia (art. 84 w/w Ustawy)

</DIR></DIR></DIR></DIR></DIR>Diagnoza środowiska lokalnego w zakresie problematyki uzależnień
W dniu 17 października b.r. odbyło się w Urzędzie Miejskim spotkanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z przedstawicielami placówek oświatowych oraz innych instytucji i służb zajmujących się udzielaniem pomocy rodzinom dysfunkcyjnym.
Celem spotkania była analiza informacji dotyczących zagrożenia patologią wśród dzieci
i młodzieży ze starogardzkich szkół i placówek ( m.in. alkohol, narkotyki, przemoc, naruszenie prawa) oraz zebranie zapotrzebowania nauczycieli i pedagogów szkolnych na szkolenia specjalistyczne.
Zebrane informacje i dane z ponad 19 placówek i instytucji będą cennym materiałem do diagnozy środowiska lokalnego pod kątem problematyki uzależnień, przemocy i innych problemów społecznych, które z pewnością uwzględnione zostaną w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2006 roku.

Dyrekcja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starogardzie informuje, że w dniu
31 października br (poniedziałek) biblioteka główna oraz wszystkie filie czynne będą dla czytelników od godziny 10:00 do 15:00.

 Wyślij ten artykuł do przyjaciela   Strona do wydruku    Artykuły  
Serwis prasowy Urzędu Miejskiego w Starogardzie Gdańskim | Zaloguj/Zarejestruj się | 0 Komentarzy
Komentarze są własnością nadsyłającego. Nie odpowiadamy za ich treść.
TURYSTYKA
OFERTY REGIONU
“Polpharma” - Ośrodek Wypoczynkowy. Okazja!
Turnus taniej o 200 złotych ... :: więcej
Ocypel, Trzechowo - atrakcyjna oferta!
Atrakcyjnie nieruchomości na sprzedaż!... :: więcej
Wynajmę lokal
Lokal pod działalność handlowo-usługową o powierzchni 350 metrów kwadratowych... :: więcej
Wójt Gminy Kaliska ogłasza konkurs na stanowisko Menadżera Zdrowia - Kierownika Ośrodka Zdrowia w Kaliskach, na stanowisko Inspektora ds. projektów realizacyjnych i promocji gminy oraz na.... :: więcej

REKLAMA

Kliknij

Pozostałe artykuły

Zobacz również
Pomorzanka na sprzedaż
Gminna Spółdzielnia w Skórczu sprzeda lub wydzierżawi czynną rozlewnię wody mineralnej “Pomorzanka”. Obiekt ten znajduje się na działkach o łącznej powierzchni 3737 ... :: więcej

Renault co tydzień
Uprzejmie informujemy Gości naszych portali, że w portalu głównym - www.kociewiacy.pl - od 12.08&nbsp ... :: więcej

DWOREK NA SPRZEDAŻ !
"Dworek ... :: więcej


Poprzednie artykuły


Copyright © 2003 - 2005 Media-Kociewiak
Teksty i zdjęcia prosimy przysyłać na adres - portal@kociewiacy.pl | Reklama
Webmaster - PioFal