www.mamboteam.com
 
STRONA GŁÓWNA
czwartek, 28 styczeń 2021
 
 
"Rydwan". Zapraszamy do współpracy przy jego tworzeniu! Drukuj E-mail
poniedziałek, 11 lipiec 2016
Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim nieprzerwanie od jedenastu lat zajmuje się wydawaniem publikacji "Rydwan". W ostatnim czasie kolejne wydanie zostało dostarczone do szerokiego grona odbiorców. Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim Autorom artykułów, bo to właśnie dzięki ich niestrudzonej pracy jesteśmy w stanie tworzyć swoiste kompendium wiedzy o naszym regionie etnograficznym.  

W tym roku przygotowujemy się do publikacji już dwunastego numeru i po raz kolejny zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy przy jego tworzeniu.

Co nowego? Niniejszy numer rozpoczyna nasze starania o włączenie go na listę czasopism punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wiąże się to z formalną i merytoryczną reorganizacją jego treści. W związku z tym polecamy uwadze Piszących redakcyjne wytyczne charakteryzujące sposób przygotowania przez Nich tekstów. Zostały one zamieszczone w tegorocznym "Rydwanie" oraz dodatkowo poniżej. Artykuły zbieramy do końca października 2016 r. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny do Muzeum Ziemi Kociewskiej - tel. (58) 56 24 675.


 

 

WYTYCZNE DLA AUTORÓW:


Artykuły proszę przesyłać na adres e-mail:
Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć , w terminie do 30 września 2016 roku.

Artykuły nie powinny przekraczać objętości 25 000 znaków wraz z przypisami i bibliografią (nieco ponad pół arkusza wydawniczego) oraz zawierać do 10 ilustracji.

Ryciny (rysunki, fotografie, wykresy, mapy itd.) powinny być przesyłane w oddzielnym pliku w formacie JPG lub TIF wysokiej jakości (rozdzielczość nadsyłanych rycin nie powinna być niższa niż 300 dpi). Prosi się o zamieszczanie spisu ilustracji.

Publikacja fotografii dzieł sztuki i dokumentacji, znajdujących się w bibliotekach, muzeach i prywatnych kolekcjach wymaga pisemnej zgody ich prawnych właścicieli.


Artykuły powinny być pisane czcionką Times New Roman wielkości 12 pkt, stylem Normalnym z interlinią 1,5 wiersza. Ewentualne wyróżnienia tekstu wyłącznie przy użyciu kroju Pogrubienie lub Kursywa.


Do każdego artykułu powinno być dołączone streszczenie (abstrakt) oraz informacja o autorze (biogram) i słowa klucze.

Streszczenie w języku polskim powinno posiadać objętość do 800 znaków ze spacjami. W tekście streszczenia należy unikać zdań nadmiernie rozbudowanych. Wszystkie streszczenia drukowane będą w tłumaczeniu na język angielski. Redakcja akceptuje streszczenia w języku angielskim (z podaniem nazwiska tłumacza), zastrzegając sobie prawo do ich adiustacji językowej.

W biogramie mile widziane są informacje o życiu, dokonaniach twórczości autora/autorów tekstu w razie możliwości z afiliacją (wskazanie jednostki naukowej jako miejsca realizacji badań naukowych, których wynik stanowi podstawę publikacji). Biogram swą objętością nie powinien przekraczać 300 znaków ze spacjami.

Teksty będą poddane recenzji naukowej. Teksty odrzucone przez recenzenta nie będą drukowane.

Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania oczywistych korekt, drobnych uzupełnień i poprawek stylistycznych, a także nieścisłości nazewniczych, terminologicznych itp. W wypadku większych zmian praca będzie przesyłana Autorowi/Autorom z prośbą o wyjaśnienia, wprowadzenie stosownych korekt itp.

Bibliografia powinna zostać umieszczona na końcu artykułu. Powinna ona zawierać wyłącznie pozycje uwzględnione w artykule. Odnośniki do literatury w tekście powinny być podane w nawiasie z uwzględnieniem nazwiska autora, daty publikacji i numeru strony, np. (Blake 1998, 59) lub (Kruk, Milisauskas 1983, 259).

Prosimy nie używać w przypisach takich bibliograficznych określeń, jak ibid., op. cit. etc.
Tytuły wszelkich cytowanych druków (książki, artykuły, recenzje, notki, katalogi, foldery, mapy itp.), maszynopisów i rękopisów należy pisać kursywą.

Tytuły czasopism należy pisać czcionką o kroju normalnym (np.: Sprawozdania Archeologiczne)
W wypadku wszystkich druków innych niż czasopisma należy podać miejsce wydania druku.
Prace wydane w tym samym roku należy opatrywać znacznikami „a”, „b” itd.

Wszelkie prace zbiorowe należy opatrzyć nazwiskami redaktorów wydawnictwa.

Literaturę należy zestawiać według poniższego wzoru (bez wcięć, nazwisko autora i inicjał imienia, poniżej bibliograficzną datę publikacji i jej tytuł należy oddzielić pojedynczym tabulatorem, prace różnych autorów należy oddzielić podwójną interlinią).


Cieśliński A.
2006 Nekropola w Olsztynie. Zagadnienie północnego zasięgu kultury przeworskiej na pograniczu Mazowsza i Warmii we wczesnym okresie rzymskim, [w:] Pogranicze trzech światów. Kontakty kultur przeworskiej, wielbarskiej, i bogaczewskiej w świetle materiałów z badań i poszukiwań archeologicznych, red. W. Nowakowski, A. Szela, Światowit, Supplement Series P: Prehistory and Middle Ages XIV, Warszawa, s. 45– 59.

 

Dąbrowska T.
1973 Nowe materiały z cmentarzyska w Starej Wsi, pow. Węgrów, Wiadomości Archeologiczne XXXVII/4 (1972), s. 484–503.

 

Gierlach B.
1972 Kowalstwo mazowieckie XIII – XVIII w., Ciechanów.

 

Madyda-Legutko R.
1987a Metalowe części pasów na obszarze kultury zachodniobałtyjskiej w okresie wpływów rzymskich, Wiadomości Archeologiczne XLVIII/1 (1983), s. 21–36.

1987b Die Gürtelschnallen der Römischen Kaiserzeit und der frühen Völkerwanderungszeit im mitteleuropäischen Barbaricum, B.A.R. Int. Series 360 (1986), Oxford.Pozdrawiam serdecznie

Izabela Czogała

 

Muzeum Ziemi Kociewskiej

ul. Boczna 2, 83-200 Starogard Gd.

tel. 058 56 24 675 w. 24

 

 
wstecz   dalej »
 
Top! Design by Mamboteam.com! Top!