www.mamboteam.com
 
STRONA GŁÓWNA
piątek, 10 lipiec 2020
 
 
O PROJEKCIE: „JEZIORO KLESZCZEWSKIE TO NASZA SPRAWA” Drukuj E-mail
środa, 01 lipiec 2015
Sprawozdanie z realizacji projektu „NASZE JEZIORO – NASZA SPRAWA"
„JEZIORO KLESZCZEWSKIE TO NASZA SPRAWA” Nr WFOŚ/D/738/233/2014

Realizowaliśmy projekt w okresie od 25 września 2014r. do 26 czerwca 2015 r. Obiektem naszych badań było Jezioro Kleszczewskie.  W realizacji projektu czynny udział brali uczniowie szkoły podstawowej , czyli klasy I-III i IV-VI; łącznie 114 uczniów, 12 nauczycieli opiekunów poszczególnych grup zajęciowych oraz 13 innych nauczycieli i 2 pracowników szkoły. Wszyscy uczestnicy projektu na początku zostali zapoznani przez dyrektora szkoły z informacją, że cały projekt finansowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, a przyznana kwota to 6200,00 zł. O realizowanym projekcie zostali również poinformowani dyrektorzy 5-ciu placówek oświatowych na terenie Gminy Zblewo, radni Rady Gminy Zblewo, wójt Gminy Zblewo, Skarbnik Gminy, Wydział Ochrony Środowiska  w UG, pracownicy ZEAPOW w Zblewie, rodzice uczniów ZSP w Kleszczewie K. z miejscowości: Kleszczewo K., Jezierce, Zawada, Tomaszewo, Semlin, Lipia Góra, Wałdówko.
Uczestnicy projektu pracowali w sześciu grupach zadaniowych po 10-15 osób:
a. przyrodniczej do spraw  czystości wody i gleby,
b. przyrodniczej do spraw flory i fauny,
c. grupie do spraw czystości i porządku ,
d. dziennikarskiej,
e. plastyczno – technicznej,
f. plastyczno – technicznej do spraw dekoracji.

Każdą grupą opiekowało się 2 nauczycieli, którzy czuwali nad prawidłowym i bezpiecznym przebiegiem pracy. W realizacji zadania wystąpiła integracja wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin, każdy uczeń miał możliwość pracy w zespole zgodnie ze swoimi możliwościami, zainteresowaniami i zdolnościami. Realizacja projektu rozpoczęła się od wyłonienia grup zadaniowych i zorganizowania spotkania z partnerami projektu oraz zainteresowanymi mieszkańcami. Każda grupa poszukała materiałów w dostępnych źródłach, przeprowadziła wywiady, zgromadziła materiał potrzebny do pracy nad wybranym zagadnieniem.
Grupy przyrodnicze.

Uczniowie zapoznali się z celami edukacyjnymi projektu. Następnie samodzielnie przygotowali plan działań szczegółowych z uwzględnieniem terminów spotkań jesiennych i wiosennych. Zapoznali się z tematyką czystości jezior w Polsce przeglądając wiadomości w internecie. Odszukali informacje o rodzajach zanieczyszczeń jezior oraz gleby znajdującej się wokół jeziora. Kolejnym etapem było zebranie dostępnych informacji na temat jeziora kleszczewskiego, które miało być przedmiotem badań w czasie realizacji tego projektu. Po tych przygotowaniach uczniowie przystąpili do zebrania materiału badawczego czyli próbek wody i gleby, na których zostały przeprowadzone analizy za pomocą odczynników. Po próbki, uczniowie udawali się, zawsze pod opieką nauczycieli, nad oddalone o około 800 metrów od szkoły jezioro Kleszczewskie. Materiały badawcze dotyczące gleby były pobierane jesienią i wiosną z następujących miejsc :
od strony Osiedla Leśnego,
od strony pól uprawnych (od strony Semlinka),
od strony nieużytków  (strona przeciwległa od Osiedla).
Natomiast próbki wody z były pobierane raz jesienią i raz wiosną z dwóch miejsc : od strony Osiedla Leśnego i od strony pól uprawnych. Po przeprowadzeniu analizy zebranych danych, szukali w dostępnych źródłach informacji, co te wyniki oznaczają dla nas, mieszkańców okolicznych wsi. Zebrane informacje uczniowie przedstawili w postaci prezentacji multimedialnej oraz zgromadzili w plikach tekstowych.


Oto wyniki naszych badań:
Próbki wody pobrane w październiku:
Wartości pH wyznaczone za pomocą pehametrów:
wejście do jeziora od strony Os. Leśnego – pH = 7,5
środkowy brzeg jeziora – nieużytki – pH = 7,7
Wartości temperatur pobranych próbek:
• wejście do jeziora od strony Os. Leśnego – 11 OC
• środkowy brzeg jeziora – nieużytki – 12 OC
Mętność wody: do około 0,7 metra
Zawartość amoniaku:
• wejście do jeziora od strony Os. Leśnego – <0,05mg/l
•środkowy brzeg jeziora – nieużytki – <0,05mg/l
Zawartość azotanów (NO2-):
• wejście do jeziora od strony Os. Leśnego – 0,05mg/l
• środkowy brzeg jeziora - nieużytki – <0,05mg/l
Zawartość azotanów (NO3-):
• wejście do jeziora od strony Os. Leśnego – 1 mg/l
• środkowy brzeg jeziora – nieużytki – 1 mg/l
Zawartość fosforanów (PO43-):
• wejście do jeziora od strony Os. Leśnego – 0,1 mg/l
• środkowy brzeg jeziora – nieużytki – 0,1 mg/l
Zawartość żelaza (Fe3+):
• wejście do jeziora od strony Os. Leśnego –  0,02 mg/l
• środkowy brzeg jeziora – nieużytki - 0,02 mg/l powyżej
Twardość:
• wejście do jeziora od strony Os. Leśnego  – 7 on
• środkowy brzeg jeziora – nieużytki - 7 on

Próbki wody pobrane w kwietniu:
Wartości pH wyznaczone za pomocą pehametrów:
wejście do jeziora od strony Os. Leśnego – pH = 7,2
środkowy brzeg jeziora – nieużytki – pH = 7,1
Wartości temperatur pobranych próbek:
• wejście do jeziora od strony Os. Leśnego  – 11 OC
• środkowy brzeg jeziora – nieużytki – 10 OC
Mętność wody: do około 0,7 metra
Zawartość amoniaku:
• wejście do jeziora od strony Os. Leśnego  –  <0,05mg/l
• środkowy brzeg jeziora – nieużytki – <0,05mg/l
Zawartość azotanów (NO2-):
• wejście do jeziora od strony Os. Leśnego   – 0,05mg/l
• środkowy brzeg jeziora - nieużytki – <0,05mg/l
Zawartość azotanów (NO3-):
• wejście do jeziora od strony Os. Leśnego – 1 mg/l
• środkowy brzeg jeziora – nieużytki – 1 mg/l
Zawartość fosforanów (PO43-):
• wejście do jeziora od strony Os. Leśnego – 0,1 mg/l
• środkowy brzeg jeziora – nieużytki – 0,1 mg/l
Zawartość żelaza (Fe3+):
• wejście do jeziora od strony Os. Leśnego – 0,02 mg/l
• środkowy brzeg jeziora – nieużytki - 0,02 mg/l powyżej
Twardość
• wejście do jeziora od strony Os. Leśnego – 7 on
• środkowy brzeg jeziora – nieużytki - 8 on

Badanie gleby.
Wokół Jeziora Kleszczewskiego jest coraz mniej pól uprawnych, a coraz więcej nieużytków. Pojawiło się osiedle mieszkaniowe i domy letniskowe. Jeżeli kurczą się obszary rolnicze, to mniej się stosuje nawozów sztucznych, a co za tym idzie mniej azotanów i fosforanów trafia do gleby.
Z gospodarstw domowych nie spływają ścieki tylko są odprowadzane do gminnej oczyszczalni ścieków. Nie ma też na naszym terenie fabryk ani zakładów, które mogłyby zanieczyszczać jezioro
i glebę wokół niego. Uczniowie po przeprowadzeniu   testów na obecność azotanów  w glebie
i wartość pH gleby stwierdzili, że odczyn gleby jest lekko kwaśny i ma wartość pH  6 w trzech próbkach, a badanie na obecność azotanów wykazało dobrą  jakość  gleby.

Wnioski z przeprowadzonych badań.
Na podstawie przeprowadzonej analizy zaliczamy wodę w naszym jeziorze do wód średniej jakości, czyli klasy III czystości. Wody tej klasy nie mogą być wykorzystywane do picia, ale  jako źródło zaopatrzenia w wodę dla hodowli zwierząt oraz do celów rekreacyjnych -  sporty wodne i kąpieliska.  Może się tu rozwijać hodowla  ryb.” Gleba wokół jeziora raczej piaszczysta, średnio twarda, i dobra pod względem zawartości azotanów.

Gminne warsztaty ekologiczne.
Grupy były również współorganizatorami w dniu 14 maja 2015 roku, gminnych warsztatów ekologicznych. Na warsztaty przyjechały sześcioosobowe zespoły uczniowskie ze SP w Bytoni, SP w Pinczynie, SP w Zblewie, SP w Borzechowie. Razem w warsztatach pt. „Fauna i flora jeziora” wzięło udział 30 uczniów, dla których organizatorzy przygotowali wiele atrakcji.
Warsztaty przeprowadziła nauczycielka przy pomocy uczniów klasy VI,  którzy zaprezentowali młodszym kolegom i koleżankom doświadczenia prezentujące obieg wody w przyrodzie. Potem w poszczególnych grupach pomagali przy obserwacjach mikroskopowych oraz pokazali jak można przeprowadzić badania próbek wody przy użyciu wskaźników paskowych. Po tej części warsztatów wielu uczniom zamarzył się własny mikroskop, dzięki któremu mogliby poznawać otaczający nas mikroświat.
W czasie warsztatów uczniowie zapoznali się z wiadomościami na temat jeziora kleszczewskiego
np. jakie jest jego położenie, wielkość, jakie występują tu rośliny, zwierzęta, czy jest czyste. Wszystkie te informacje zostały przedstawione w postaci prezentacji multimedialnej, która została przygotowana przez uczniów w ramach projektu „Nasze jezioro – nasza sprawa”. Innym zadaniem było wyszukanie informacji na temat wylosowanego zwierzęcia w udostępnionej literaturze, a potem trzeba było odszukać je w sali wśród dekoracji. Wszystkie grupy bardzo szybko poradziły sobie z tym zadaniem. Wreszcie każda grupa, mając do dyspozycji różne materiały, miała za zadanie wykonanie plakatu pt. „Fauna i flora jeziora”. Wszyscy uczniowie wspierani przez swoich opiekunów wykonali piękne i ciekawe plakaty. Prace te zostały wyeksponowane w czasie podsumowania naszego projektu o jeziorze.

Grupa do spraw czystości i porządku.
Na pierwszym spotkaniu uczniowie zapoznali się z celami projektu i ustalili własny plan działań. W czasie kolejnego spotkania wybrali się w teren i obeszli całe jezioro dookoła, by sprawdzić czy wokół nie występują punkty konfliktowe. Po jesiennych oględzinach okazało się, że nie ma żadnych punktów konfliktowych. Można przejść bez przeszkód cały teren, bo nikt nie grodzi tam terenów. Śmieci owszem występują, są to jednak śmieci pozostawione przez przypadkowych ludzi (prawdopodobnie młodzież, wędkarzy, spacerowiczów ). Śmieci typu: butelki plastykowe, butelki szklane, puszki, opakowania papierowe po słodyczach luk inne. Nie stwierdzono występowania żadnych dzikich wysypisk. Z rozmów z mieszkańcami Osiedla Leśnego wynika, że poczynili podobne obserwacje. Podobne zdanie ma też nasz pan sołtys Marian Reszka. W czasie kolejnych spotkań grupa sprawdzała w internecie jakie zanieczyszczenia mogą występować wokół jeziora i na co zwracać uwagę, gdy wybiorą się na kolejny obchód. Nikt nigdy nie zauważył, aby do naszego jeziora były bezpośrednio zrzucane jakieś ścieki. W czasie każdego wyjścia w teren, uczniowie z grupy do spraw czystości , starali się pozbierać jak najwięcej napotkanych śmieci. Zawsze byli do tego przygotowani, bo zabierali z sobą nie tylko aparat fotograficzny, ale worki na śmieci i gumowe rękawiczki. Swoją postawą dawali przykład napotkanym ludziom, że trzeba dbać o czystość naszego środowiska, o zbierali śmieci, które pozostawił tam ktoś inny.

Pierwsza akcja sprzątania brzegów jeziora została przeprowadzona we wrześniu. Uczniowie zebrali kilka worków śmieci typu: opakowania papierowe, butelki plastykowe, szklane, worki foliowe, puszki metalowe, puszki aluminiowe. Druga akcja sprzątania brzegów jeziora odbyła się się w miesiącu maju. Każda klasa miała wyznaczony swój rewir. Wszyscy sprzątali swój teren pod opieką wychowawców. Wspomagali nas mieszkańcy wsi, przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich z Kleszczewa. Jak w poprzedniej akcji były to śmieci tego samego rodzaju. W sumie każda grupa zebrała po około pół worka śmieci, które podzieliliśmy na odpady zmieszane i surowce. Zebrane śmieci były odebrane przez zorganizowany przez Urząd Gminy w Zblewie transport.

Grupy plastyczno–techniczne.

Na pierwszych zajęciach, które  były organizacyjne,  został ustalony plan działań szczegółowych oraz terminarz na okres jesienny i wiosenny. 
Zaplanowano  i zrealizowano zadania plastyczno-techniczne wykorzystując różne techniki artystyczne:
1. „ Jesień nad jeziorem” – malowanie farbami.
2. „Ważki”– witraż.
3. „Życie w jeziorze” -  orgiami płaskie z koła.
4. „Flora i fauna jeziora” – wydrapywanka.
5. „Mieszkańcy jeziora” – collage .
6. „Bociany” – wykonanie bocianów z płatków kosmetycznych.
7. „Kaczki” – wyklejanie kuleczkami z bibuły.
8. „Wypoczynek nad jeziorem” – malowanie farbami.
9. „Łabędzie”  - technika Iris folding .
10. „Wiosna nad jeziorem” –  praca zbiorowa - wykorzystanie szablonów, dziurkaczy, wałków.


Zgromadzone materiały plastyczne i techniczne eksponowano na bieżąco na tzw. wystawkach w korytarzach szkolnych oraz w  miesiącu maju i czerwcu na gminnych warsztatach ekologicznych, spotkaniach z zaproszonymi gośćmi i na  festynie rodzinnym podsumowującym projekt.
Na wyżej wymienione imprezy oraz warsztaty ekologiczne grupy przygotowały również dekoracje.
Grupy przygotowały i przeprowadziły dwa konkursy:
1. Plastyczny - dla wszystkich uczniów zespołu szkół „ Walory przyrodnicze i turystyczne Jeziora Kleszczewskiego” .
2. Fotograficzny – „Nasze jezioro – coś ciekawego” – dla wszystkich uczniów zespołu szkół oraz dorosłych mieszkańców okolicznych miejscowości.
Wręczenie nagród za konkursy odbyło się 25 czerwca 2015r.

Grupa dziennikarska.
Rozpoczęto od  spotkania organizacyjnego, na którym dokonano podziału i omówiono zadania przyjęte do realizacji. Grupa zajmowała się głównie redagowaniem artykułów do szkolnej gazetki „Kleszcz”, materiałów na stronę www oraz do miesięcznika „Kurier Zblewski”. Grupa dokumentowała prace oraz florę, faunę jeziora i jego otoczenia na zdjęciach i filmach. Następnie obrabiała cyfrowo zebrany materiał i wybierała  najciekawsze fragmenty na szkolna stronę oraz na podsumowanie projektu. Drukowała materiały do gazetek i na wystawki. Uczniowie przygotowali również foldery dotyczące Jeziora Kleszczewskiego.
Tworzone artykuły dotyczyły w szczególności:
sprzątania świata ze szczególnym uwzględnieniem brzegów Jeziora Kleszczewskiego,
informacji dotyczących fauny i flory jeziora i jego okolic,
informacji dotyczące przeprowadzanych badań i działań z nimi związanych,
tworzenia krzyżówek i rebusów dotyczących zwierząt mieszkających wokół jeziora oraz roślinności rosnącej nad jeziorem.
Grupa dziennikarska przeprowadziła konkurs na reportaż  pt. „Jezioro Kleszczewskie w czterech porach roku”.
Wręczenie nagród za konkursy odbyło się 25 czerwca 2015r.
Grupa przygotowała również spotkanie warsztatowe uczniów z wędkarzem  i działaczem koła PZW
w Gdańsku  panem Zenonem Niemczykiem.

Podsumowanie projektu i refleksje po jego realizacji.
Wykonując zaplanowany i zgłoszony do konkursu projekt, wszyscy uczniowie szkoły podstawowej pogłębiali swoją wiedzę związaną ze stanem jeziora, jego otoczeniem,  powstaniem, organizmami  żyjącymi w wodzie i jej sąsiedztwie, zagrożeniami , zanieczyszczeniami. Realizacja projektu pozwoliła  zgromadzić bogaty materiał o Jeziorze Kleszczewskim, pozwoliła uporządkować jego brzegi w czasie akcji sprzątania,
a przede wszystkim zwróci uwagę społeczności lokalnej na to, co jest zagrożeniem dla jeziora i jego otoczenia . Pokazaliśmy mieszkańcom  jaki jest stan jeziora, jego brzegów i zasobów i jak zadbać o nasze wspólne dobro przyrodnicze. Partnerami projektu byli: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Urząd Gminy w Zblewie reprezentowany przez wójta gminy A.Herolda
i inspektora do spraw inwestycji i ochrony środowiska B.Męczykowskiego, dzierżawca jeziora D.Landowski, Nadleśnictwo w Starogardzie Gd. reprezentowane przez leśniczego L.Gollusa, Polski Związek Wędkarski reprezentowany przez działacza koła Z.Niemczyka, Rada Rodziców reprezentowana przez A.Jurczyk, Rada Sołectwa Kleszczewa K. reprezentowana przez sołtysa M. Reszkę, Koło Gospodyń Wiejskich z Kleszczewa K. reprezentowane przez E. Szarafin, „Kurier Zblewski” reprezentowany przez red. T.Majewskiego, mieszkańcy Kleszczewa K., szkoły Gminy Zblewo: SP Bytonia, SP Pinczyn, SP Zblewo, SP Borzechowo (zespoły uczniowskie reprezentujące szkoły uczestniczyły w warsztatach ekologicznych). Od  partnerów  otrzymaliśmy pomoc merytoryczną , finansową  ( nagrody) byli współorganizatorami i uczestnikami imprez towarzyszących, np.: prelekcji, pokazów, warsztatów w SP w Kleszczewie K.
Zajęcia przebiegały w miłej i twórczej atmosferze. Uczniowie mieli okazje wymienić się również doświadczeniem zdobytym w czasie realizacji projektu.
Podsumowaniem pracy dla uczniów w ramach realizowanego projektu były warsztaty ekologiczne zrealizowane w maju bieżącego roku oraz prezentacje i wystawki na imprezie środowiskowej-festyn rodzinny w dniu 1 czerwca bieżącego roku. Uczniowie mieli okazję przed zaproszonymi gośćmi, rodzicami i całą szkolna społecznością zaprezentować swój dorobek badawczy i zebrane materiały. Przygotowano wystawy zebranych materiałów wraz z multimedialnymi prezentacjami. Na uroczystości zaproszono partnerów projektu oraz rodziców i lokalne środowisko.

Uczniowie podczas realizacji projektu nauczyli się pracować na sprzęcie laboratoryjnym. Dowiedzieli się w jaki sposób wykorzystuje się odczynniki chemiczne, jak należy je dobrać. Potrafią pobierać próbki do badań. Udoskonalili umiejętność obserwacji i wyciągania wniosków.  Pracowali
z komputerem. Uczyli się  korzystać z różnych źródeł informacji. Obserwowali obieg wody w przyrodzie na podstawie doświadczenia z gotowym modelem. Potem samodzielnie zaprezentowali to doświadczenie swoim młodszym koleżankom i  kolegom w czasie Gminnych Warsztatów Ekologicznych pt. „Fauna i flora jeziora”. W czasie tych warsztatów przekazali wyniki swoich badań na temat czystości naszego jeziora , pomogli w obserwacjach mikroskopowych oraz  badaniu paskowym twardości wody.
Uczniowie są zadowolenie z efektów swojej pracy, które okazały się również „drogocenne”
dla środowiska lokalnego. Stwierdzili, że dobrze pracowało im się nad czymś razem.  Zdobyli nową wiedzę
 i nowe umiejętności, które wykorzystali pomagając przeprowadzić warsztaty dla młodszych uczniów oraz będą mogli wykorzystać w różnych sytuacjach życiowych.
Inne uwagi.
Informacje o realizowanym projekcie  i źródle finansowania były na bieżąco przekazywane społeczeństwu lokalnemu, uczniom i rodzicom poprzez:
1. Informacje na szkolnej stronie www.zspkleszczewo.pl
2. Na zebraniu wiejskim.
3. Na spotkaniach z Radą Rodziców.
4. Na wystawkach w korytarzach szkolnych, gazetkach szkolnych – tablice ścienne.
5. W prasie lokalnej.
6. W gazetce „Kleszcz”.

Pomoce dydaktyczne – środki trwałe został oznakowane logo z informacją o finansowaniu z WFOŚ.
 
wstecz   dalej »
 
Top! Top!