www.mamboteam.com
 
STRONA GŁÓWNA
poniedziałek, 01 czerwiec 2020
 
 
Informacja o wyborze oferty na przebudowę drogi osiedlową w Kleszczewie Kościerskim Drukuj E-mail
czwartek, 13 sierpień 2015

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa drogi osiedlowej w zakresie wymiany nawierzchni z istniejących płyt drogowych typu MON na nawierzchnię z płyt drogowych ażurowych typu JOMB wraz z kostką brukową w miejscowości Kleszczewo Kościerskie”.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli:


Nr oferty

Nazwa Oferenta

cena brutto [zł]

Liczba pkt w kryterium cena – 95%


Liczba pkt w kryterium

okres gwarancji – 5%


Łączna punktacja

1.

Usługi komunalno-transportowe „AMAR” Mariusz Rudnik

ul. Zaciszna 2, 89-620 Lichnowy

224 756,30

71,27

5,00

76,27

2.

Firma usługowo-Budowlana Witold Cygert

ul. Kościelna 6, 83-341 Gowidlino

235 000,00

68,17

5,00

73,17


3.


Roboty Ziemne i Drogowe Andrzej Tworek

ul. Szkolna 18, 83-224 Borzechowo

168 621,50

95,00

5,00

100,00


W wyniku dokonanego badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej:


Wybrano ofertę nr 3 złożoną przez:

Roboty Ziemne i Drogowe Andrzej Tworek

ul. Szkolna 18, 83-224 Borzechowo


Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.


 
wstecz   dalej »
 
Top! Top!