www.mamboteam.com
 
STRONA GŁÓWNA arrow DLA MIESZKAŃCA arrow O G Ł O S Z E N I E . XIX Sesja Rady Gminy Zblewo
niedziela, 12 lipiec 2020
 
 
O G Ł O S Z E N I E . XIX Sesja Rady Gminy Zblewo Drukuj E-mail
niedziela, 13 marzec 2016

O G Ł O S Z E N I E

Zawiadamiam Szanownych Mieszkańców Gminy Zblewo, że dnia 17 marca 2016r. o godz. 16.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Zblewie odbędzie się XIX Sesja Rady Gminy Zblewo.
Porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe.
2. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 29 stycznia 2016r. oraz z działalności w okresie międzysesyjnym.
3. Interpelacje i wnioski Radnych.
4. Ocena pracy Gminnego Ośrodka Kultury, bibliotek, działu promocji i wykorzystania obiektów sportowych.
5. Ocena stanu infrastruktury drogowej oraz organizacji ruchu na terenie gminy.
6. Ocena wykonania zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Pinczyn na lata 2016-2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Borzechowo na lata 2016-2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Semlin na lata 2015-2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2016 w tym określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, kwot dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych osobom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, przedszkolach, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla logopedy, pedagoga, psychologa i nauczyciela wspomagającego oraz warunków i trybu obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi wskazanych w uchwale jednostek organizacyjnych Gminy Zblewo.
13. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2017 funduszu sołeckiego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2027.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyposażenia Zakładu Komunalnego Gminy Zblewo w składniki majątkowe.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Zblewo.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zblewo.
19. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Radziejewo uchwalonego uchwałą nr XXXII/295/09 Rady Gminy Zblewo z dnia 16 października 2009r.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie gminy Zblewo o pozwolenie na budowę inwestycji: „Budowa domu opieki dla osób starszych – zakładu pielęgnacyjno – opiekuńczego na terenie działki nr 215 w miejscowości Borzechowo.
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
25. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Zblewo do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ul. Gajowej w miejscowości Pinczyn w Gminie Zblewo – droga publiczna nr 210003G”.
26. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Zblewo do zawarcia partnerstwa z Powiatem Starogardzkim w sprawie realizacji projektu pn. „Przebudowa ul. Gajowej w miejscowości Pinczyn w Gminie Zblewo – droga publiczna nr 210003G” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Zblewo do zawarcia partnerstwa z Powiatem Starogardzkim w sprawie realizacji projektu pn. „Rozbudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2703G łączącej miejscowości Borzechowo i Wirty w zakresie ciągu pieszo-rowerowego, zatok autobusowych i przejść dla pieszych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
28. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Zblewo do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację inwestycji pn. „Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej publicznej Nr 210019G w miejscowości Pinczyn i Semlin”.
29. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Zblewo do zawarcia partnerstwa z Powiatem Starogardzkim w sprawie realizacji projektu pn. „Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej publicznej Nr 210019G w miejscowości Pinczyn i Semlin” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
30. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych.
31. Wolne wnioski i zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy
Leszek Burczyk

 
wstecz   dalej »
 
Top! Top!