www.mamboteam.com
 
STRONA GŁÓWNA
środa, 25 listopad 2020
 
 
Gmina Zblewo – nowy i tańszy system opłat za wywóz śmieci Drukuj E-mail
niedziela, 30 październik 2016
Gmina Zblewo rozpoczęła dystrybucję wśród mieszkańców deklaracji. W kopertach są: list przewodni od Wójta Artura Herold i ulotka informacyjna na temat nowego systemu gospodarowania odpadami. Deklaracje będą dostarczone do wszystkich właścicieli i zarządców nieruchomości, a także są dostępne w Urzędzie Gminy w pokoju nr 20. Druki deklaracji można także odebrać u poszczególnych sołtysów lub pobrać na stronie www.zblewo.pl


Gdzie można składać deklaracje?

Deklaracje można już składać osobiście lub wysłać pocztą w terminie do 5 grudnia 2016 r w Urzędzie Gminy Zblewo.

Zmiana podmiotu rozliczającego śmieci.

Z dniem 1 stycznia 2017 r. to nie Związek Gmin Wierzyca, ale Urząd Gminy Zblewo będzie samodzielnie zajmować się systemem związanym z gospodarką odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zblewo. To rezultat decyzji Rady Gminy, która na wniosek Wójta podjęła decyzję o opuszczeniu ZG Wierzyca. Rada Gminy podjęła uchwały niezbędne do zorganizowania i prowadzenia gospodarki odpadami. Stawki opłat będą niższe w porównaniu z obecnymi, ustalonymi przez ZG Wierzyca. Dla mieszkańców Zblewa oznacza to następujące zmiany:

- Wywóz śmieci będzie tańszy.
- Śmieci należy segregować tak jak dotychczas na trzy rodzaje (BIO, SUROWCE, ZMIESZANE).
- Podstawą wyliczenia opłaty będzie liczba osób zamieszkujących gospodarstwo domowe.
- Gmina wprowadziła zniżki w opłatach za zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych (odpady kuchenne i zielone ulegające biodegradacji) we własnym zakresie w kompostownikach.

Gdzie i jak płacimy za śmieci?

Właściciele i zarządcy nieruchomości zobowiązani będą płacić za wywóz śmieci co miesiąc na otrzymany indywidualny numer rachunku bankowego. Wpłat będą dokonywać z góry do 25 za każdego miesiąca. Pierwsza płatność na rzecz Gminy powinna wpłynąć na konto w terminie do 25 stycznia 2017 roku. Opłaty za odbiór odpadów komunalnych, które będą regulowane w placówkach Banku Spółdzielczego w Skórczu, będą realizowane bezpłatnie (zwolnione z opłaty manipulacyjnej). Ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe uiszcza się z góry bez uprzedniego wezwania za rok kalendarzowy w dwóch równych ratach, pierwszą do 25 maja, a drugą do 25 września danego roku.

Ważne!

1. Do 5 grudnia br. należy złożyć deklarację w Urzędzie Gminy.
2. W razie pytań należy kontaktować się pod numerem tel. w Urzędzie Gminy 58 588 45 67 wew. 42.
3. Od stycznia płatności należy uiszczać tylko i wyłącznie do Urzędu Gminy w Zblewie w terminie do 25 każdego miesiąca.
3. Po złożeniu deklaracji mieszkańcy otrzymają potwierdzenie na jaki rachunek mają wpłacać pieniądze.
4. Ostatnia płatność do ZG Wierzyca nastąpi w grudniu 2016 r. z wyjątkiem zaległości, które należy bezwzględnie uregulować. 
wstecz   dalej »
 
Top! Top!