www.mamboteam.com
 
STRONA GŁÓWNA
środa, 25 listopad 2020
 
 
O G Ł O S Z E N I E - XXXIV Sesja Rady Gminy Zblewo Drukuj E-mail
środa, 25 listopad 2009
Zawiadamiam Szanownych Mieszkańców Gminy Zblewo, że dnia
30 listopada 2009r. o godz. 14.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Zblewie odbędzie się XXXIV Sesja Rady Gminy Zblewo.

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.

2. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał podjętych na Sesjach w dniach 16 i 29
października 2009r. oraz z działalności w okresie międzysesyjnym.

 1. Interpelacje i wnioski Radnych.

 2. Ocena zakresu i poziomu świadczonych usług komunalnych – wynik finansowy zakładu za I półrocze 2009r.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wieloletniego.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za składowanie odpadów komunalnych na składowisku w Zblewie przy ul.Sportowej w Zblewie.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Zblewo i zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład tego zasobu.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego.

 10. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych.

 11. Wolne wnioski i zakończenie.Przewodniczący Rady Gminy


mgr Janusz Trocha

 
wstecz   dalej »
 
Top! Top!