www.mamboteam.com
 
STRONA GŁÓWNA
niedziela, 31 maj 2020
 
 
NOMINUJ DO NAGRODY KOCIEWSKIE PIÓRO Drukuj E-mail
niedziela, 05 grudzień 2010
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne im. Małgorzaty Hillar w Zblewie informuje o możliwości ubiegania się o nagrodę „Kociewskie Pióro” za osiągnięcia i zasługi dla regionu Kociewia z dziedzinie literatury, publicystyki i animacji kultury w danym roku lub w uznaniu za całokształt działalności.

Zasady i tryb przyznawania „Kociewskiego Pióra”  przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalnego im. Małgorzaty Hillar w Zblewie za osiągnięcia i zasługi dla  Regionu Kociewia w dziedzinie: literatury, publicystyki,  animacji kultury

§ 1
1. Za osiągnięcia i zasługi dla Regionu Kociewia w danym roku lub w uznaniu za całokształt działalności przyznaje się doroczne „Kociewskie Pióro” w następujących kategoriach:

1. literatura,

2. publicystyka,
3. animacja kultury

2. Nagrody mogą być indywidualne lub zbiorowe
3. Nagrody przyznaje się za działalność prowadzoną na terenie Kociewia lub za osiągnięcia o charakterze ponadregionalnym

§ 2
1.  Nagroda za całokształt działalności może być przyznawana tej samej osobie tylko raz.                                                                                                                                                   
2. Każdy z nagrodzonych może otrzymać tylko jedną nagrodę za to samo osiągnięcie.


§ 3
Do nagrody mogą być typowane osoby fizyczne i prawne, które wyróżniły się wybitnymi osiągnięciami mającymi znaczenie dla Kociewia i jego mieszkańców, a w szczególności:
1. przyczyniły się do promocji Kociewia w kraju i za granicą
2. inspirowały wydawnictwa
3. stworzyły warunki rozwoju twórczości ludowej, amatorskiej, rękodzieła artystycznego lub innego odkrycia w tej dziedzinie
4. reprezentowały postawy i potrzeby środowiska związanych z kulturą i tradycją regionalną

§ 4
Wniosek o przyznanie nagrody mogą składać następujące podmioty:
1) organy administracji samorządowej
2) instytucje kultury
3) organizacje pozarządowe,
4) fundacje,                                                                                     
5) stowarzyszenia

6) osoby fizyczne

§ 5
1. Nagrody przyznaje Prezes Stowarzyszenia w oparciu o wniosek Kapituły Nominującej
2. Kapitułę Nominującą w składzie 7 osób powołuje Prezes Towarzystwa  na czas kadencji.

§ 6
1. Harmonogram prac:
1. do końca grudnia – przyjmowanie zgłoszeń (w formie pisemnych wniosków wraz z uzasadnieniem)     
2. do 15 stycznia – wybór laureatów przez Kapitułę
3. do końca stycznia uroczyste wręczenie nagród

2. Do zgłoszenia może być dołączona inna, dodatkowa dokumentacja, którą zgłaszający uzna za pomocną dla prac Kapituły

3. W razie potrzeby Kapituła może zwrócić się do zgłaszającego lub kandydata o dodatkowe  informacje i materiały.
4. Udokumentowane zgłoszenia należy składać w Gminnej Bibliotece Publicznej im.  Małgorzaty Hillar w Zblewie.
                                

Prezes Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego  im. Małgorzaty Hillar w Zblewie
Emilia Bielska
 
wstecz   dalej »
 
Top! Top!