LESZEK BURCZYK. Aż 20 punktów sesji RG Zblewo
poniedziałek, 09 marzec 2015

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY ZBLEWO LESZEK BURCZYK: "Pinczyn ma w swojej historii wiele zasłużonych osób, które mogłyby być patronami ulic, ale najważniejsza jest wola mieszkańców"


17 lutego w sali GOK-u odbyła się V sesja Rady Gminy Zblewo obecnej kadencji. Porządek sesji stanowiło ponad 20 punktów, co wynikało z konieczności podjęcia kilku uchwał niecierpiących zwłoki oraz dokonania rocznej oceny niektórych obszarów funkcjonowania gminy.Oceniono poziom świadczonych usług przez Zakład Komunalny Gminy Zblewo oraz działanie systemu gospodarowania odpadami. Zarówno radni, jak obecni na sesji mieszkańcy wnosili wiele uwag na temat działania Zakładu Komunalnego i Związku Gmin Wierzyca. Dotyczyły one przede wszystkim jakości wody dostarczanej mieszkańcom, częstotliwości wywożenia odpadów i wyposażenia gospodarstw domowych oraz firm w pojemniki na odpady. System gospodarki odpadami w odczuciu radnych ma wiele mankamentów, które należy poprawić i takie wnioski zostały złożone do przewodniczącego Związku Gmin Wierzyca Wojciecha Pomina. Należy ocenić, że w stosunku do roku 2013, kiedy ruszył powszechny system, nastąpiła znacząca poprawa. Wyjaśnień udzielał kierownik zakładu Komunalnego Jan Mańsk oraz przewodniczący Związku Gmin Wierzyca Wojciech Pomin.

Radni dokonali też oceny realizacji przez GOPS zadań z zakresu wspierania rodziny w roku 2014 na terenie gminy Zblewo. Z roku na rok obszary biedy powiększają się i przybywa zadań Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, za czym nie zawsze postępuje zwiększenie dotacji i subwencji z budżetu państwa. Stan taki wymusza na samorządach zwiększenie kwot przeznaczanych na walkę z ubóstwem i wspieranie rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej. Osobiście uważam, że temat ubóstwa i wspierania rodziny przez GOPS jest bardzo szeroki i należy poświęcić mu znacznie więcej czasu, wypracowując nowatorskie rozwiązania polegające na dawaniu wędki a nie rybki.

Podjęto uchwałę w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców podjęto uchwały określające zasady wynajmu świetlic wiejskich oraz Gminnego Domu Kultury na potrzeby uroczystości rodzinnych, kursów i spotkań. (Uchwały w załączeniu – przyp. red.)

Podjęto uchwałę ustalającą kryteria przyjmowania dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Z powodu obowiązku przyjmowania coraz młodszych dzieci samorząd w nadchodzących latach stanie przed koniecznością rozbudowy bazy przedszkoli.

Radni podjęli też decyzję o dofinansowaniu naprawy nawierzchni drogi powiatowej na odcinku Pinczyn – Piesienica.

Podjęto ponadto kilka uchwał dotyczących nabycia nieruchomości na potrzeby poszerzenia dróg gminnych.

Radni ustosunkowali się do propozycji wójta Artura Herolda w zakresie uchwalenia zmodyfikowanej uchwały w sprawie nagród Wójta Gminy Zblewo. Modyfikacja ta spowoduje przerwanie ciągłości nadawania tych nagród w roku 2015. Nagrody pod rządami nowej uchwały będą przyznawane od jesieni bieżącego roku.

Rada Gminy podjęła też uchwałę ustanawiającą rok 2015 Rokiem Świętego Jana Pawła II na obszarze gminy Zblewo. Święty Jan Paweł II jest Honorowym Obywatelem naszej gminy, a także patronem Zespołu Szkół w Kleszczewie Kościerskim. Pierwszym krokiem w realizacji tej uchwały będzie powołanie Komitetu Obchodów Roku Świętego Jana Pawła II. Chcielibyśmy, by w komitecie tym znaleźli się przedstawiciele duchowieństwa, środowisk szkolnych, stowarzyszeń działających przy parafiach oraz sołtysów i strażaków.

Na wniosek mieszkańców Pinczyna Rada Gminy podjęła uchwałę o nadaniu nazwy części obszaru tej miejscowości Osiedle przy Rondzie. Rada przychyliła się do woli mieszkańców, chociaż osobiście uważam, że Pinczyn ma w swojej historii wiele zasłużonych osób, które mogłyby być patronami ulic.

Sesje Rady Gminy Zblewo są jawne i otwarte dla mieszkańców, którzy wyrażają wolę uczestniczenia w nich.

Zanotował Tadeusz Majewski