„Dokumentacja na modernizację i rozbudowę systemu wodno-ściekowego w aglomeracji Zblewo”
wtorek, 22 grudzień 2015


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, działania 1.1.Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa.


„Dokumentacja na modernizację i rozbudowę systemu wodno-ściekowego w aglomeracji Zblewo”Uprzejmie informujmy, że Gmina Zblewo zrealizowała projekt pod nazwą „Dokumentacja na modernizację i rozbudowę systemu wodno-ściekowego w aglomeracji Zblewo”. W ramach tego zadania opracowano dokumentację na:

- Rozbudowę oczyszczalni ścieków w Zblewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
- Budowę kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Bytonia.
- Przebudowę sieci wodociągowej w m. Jezierce.
- Budowę zbiornika retencyjnego na wodę o pojemności 150 m3 na hydroforni w Zblewie.
- Budowę kompletnych baterii ogniw fotowoltaicznych na oczyszczalni ścieków i hydroforni w Zblewie do produkcji prądu o mocy do 40 kW - 2 kpl.”

Na realizację ww. zadania Gmina Zblewo pozyskała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 235.247,45 zł, co stanowi 85% wartości wydatków kwalifikowanych wg umowy.


Głównymi celami opracowanej dokumentacji jest dostosowanie oczyszczalni ścieków w Zblewie do obowiązujących od 1 stycznia 2016 r. wymagań prawa poprzez zmianę technologii oczyszczania ścieków i redukcję azotu oraz fosforu, i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bytonia. Dalsza rozbudowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Zblewo przyczyni się do poprawy środowiska naturalnego i przybliży nas do osiągnięcia wskaźników skanalizowania gminy w aglomeracji.

Wykonawcą opracowania, na mocy umowy zawartej z Gminą Zblewo była firma Biuro Wielobranżowe Art Projekt K &M Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 7f, 83-400 Kościerzyna.
Wykonanie wyżej wymienionego zadania jest niezwykle istotne dla Gminy. Zgodnie z zapisami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ), samorządy posiadające dokumentację opracowaną w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 mają obowiązek złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji z POIiŚ.