www.mamboteam.com
 
Strona główna
środa, 20 styczeń 2021
 
 
Piknik Naukowy odbędzie się w Pelplinie 9 maja 2016 na terenie Collegium Marianum Drukuj E-mail
środa, 27 kwiecień 2016

Wszystkim nauczycielom, młodzieży gimnazjalnej przypominamy o konkursie projektów naukowych, który organizowany jest w związku z Piknikiem Naukowym. Termin zgłoszeń został przedłużony do 6 maja 2016. Szczegóły w załączeniu.

Piknik Naukowy odbędzie się w Pelplinie 9 maja 2016 na terenie Collegium Marianum http://mok.pelplin.pl/?a=3&id=3143

Z szacunkiem

Piotr Łaga

dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie

tel. 58 5361452; 605 477 499

www.mok.pelplin.plPelplin, 14.03.2016 r.Szanowni Państwo,

Pragnąc zachęcić uczniów szkół gimnazjalnych do pogłębiania zainteresowania naukami ścisłymi oraz w celu stworzenia im możliwości szlachetnej rywalizacji, zapraszamy
w poniedziałek, 9 maja 2016 r. do udziału w I Konkursie Projektów Naukowych „Pokaż nam swoją pasję” oraz w Pikniku astronomiczno-naukowym, w czasie którego będziemy obserwować najważniejsze wydarzenie astronomiczne tego roku – tranzyt Merkurego przed powierzchnią Słońca. Organizatorem imprezy jest Collegium Marianum Liceum Katolickie w Pelplinie oraz Stowarzyszenie Miłośników Pelplina.

Mamy nadzieję ta impreza, wpisująca się w obchody 180-lecia Collegium Marianum, wraz z towarzyszącym jej Konkursem, będą znakomitą okazją do prezentacji naukowych pasji Państwa uczniów i podzielenia się wynikami własnych badań oraz zrealizowanymi projektami. Uczestnictwo w tej imprezie może być także traktowane jako forma zaliczenia realizacji projektów gimnazjalnych.

Program imprezy:

9 maja 2016 r. 14:30-18:30

Nazwa

Opis

Miejsce

Moduł Rekreacyjny

gry i zabawy okołonaukowe/astronomiczne dla dzieci ze szkół podstawowych

Teren byłego opactwa cysterskiego/budynki Collegium Marianum

Moduł Obserwacyjny

Obserwacja tranzytu Merkurego oraz plam słonecznych przy pomocy sprzętu zapewnionego przez pasjonatów astronomii i firmę Delta Optical,

Boisko Collegium Marianum

Moduł Naukowy

cyklu krótkich wykładów, oraz konkurs projektów naukowych dla uczniów szkół gimnazjalnych

Aula Collegium Marianum

Do niniejszego listu przewodniego załączamy regulamin Konkursu oraz kartę zgłoszeniową. Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia w zmaganiach.
REGULAMIN KONKURSU PROJEKTÓW NAUKOWYCH
"Pokaż nam swoją pasję"§1 ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorem Konkursu jest Collegium Marianum Liceum Katolickie im. Jana Pawła II w Pelplinie, al. Cystersów 2, 83-130 Pelplin we współpracy ze Stowarzyszeniem Miłośników Pelplina.

§2 CEL KONKURSU

Konkurs naukowy "Pokaż nam swoją pasję", zwany dalej Konkursem ma na celu prezentację, promocję, rozwój zainteresowań naukowych uczniów szkół gimnazjalnych, wymianę doświadczeń oraz rozwijanie naukowych pasji i zainteresowań. Założeniem Konkursu jest wybranie i nagrodzenie najlepszych projektów naukowych, zwanych dalej Projektami, a także wspieranie ich autorów na drodze do dalszego rozwoju.

§3 ADRESACI KONKURSU

Konkurs skierowany jest uczniów szkół gimnazjalnych. Nad każdym projektem powinien czuwać opiekun naukowy, którym może być nauczyciel, rodzic lub opiekun prawny ucznia, zwany dalej Opiekunem. Zadaniem Opiekuna jest wsparcie Uczestnika oraz zapewnienie bezpieczeństwa w czasie realizacji Projektu.

§4 TEMATY PROJEKTÓW

Projekty zgłaszane do Konkursu nie są ograniczone tematycznie, muszą być jednak własnymi opracowaniami uczestników, oraz nie mogą bazować na eksperymentach, w wyniku których mogą ucierpieć ludzie lub zwierzęta.

§5 JURY

1. Prace zostaną ocenione w czasie trwania Pikniku astronomiczno-naukowego w dniu 9 maja 2016 roku. przez Jury powołane przez Organizatora Konkursu. W skład Jury wejdą pracownicy naukowi oraz nauczyciele.

2. Oceniana będzie wartość merytoryczna oraz sposób prezentacji Projektu.

3. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

§6 PRZEBIEG KONKURSU

1. Realizacji i prezentacji Projektu można dokonywać indywidualnie lub w Zespołach liczących maksymalnie 7. uczestników. W przypadku Projektów zespołowych wymagane jest równe zaangażowanie wszystkich uczestników, a w czasie prezentacji wszyscy członkowie zespołu powinni być obecni i gotowi do udzielenia odpowiedzi na pytania.

2. Konkurs zostanie przeprowadzony 9 maja 2016 r. w czasie Pikniku astronomiczno-naukowego. Na ten dzień Uczestnicy Konkursu przygotowują postery, informujące o swoim Projekcie i jego wynikach, oraz rekwizyty (modele, układy doświadczalne, układy elektroniczne, hodowle, sprzęt pomiarowy, wykonane przez siebie urządzenia, itp.) i prezentują je Jury Konkursu oraz gościom Pikniku.

3. Projekt musi być oparty na własnej pracy badawczej.

4. Każdy uczestnik ma prawo zgłosić tylko jeden Projekt.

5. Zgłoszenie udziału w konkursie następuje poprzez dostarczenie do sekretariatu Organizatora osobiście, listownie lub drogą elektroniczną załączonej karty zgłoszeniowej.

6. Zgłoszenie udziału jest równoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody do przetwarzania danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym na potrzeby realizacji Konkursu oraz w celu upublicznienia jego wyników, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

7. Termin zgłaszania uczestnictwa upływa 29 kwietnia 2016 roku.

§7 NAGRODY

  1. Nagrodami w Konkursie są: nagrody główne, wyróżnienia oraz nagroda publiczności. Ponadto organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagród specjalnych.

2. Szczegółowe informacje dotyczące nagród zostaną opublikowane przez Organizatora do 9 maja 2016 r. na stronie internetowej Konkursu.

§8 INFORMACJE DODATKOWE

1. Uczestnikom oraz ich opiekunom w dniu 9 maja 2016 Organizator zapewnia ciepły posiłek.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminowość korespondencji wysyłanej za pomocą poczty lub poczty elektronicznej.

3. Wszelkie materiały związane z Konkursem przekazane Organizatorowi przez uczestników nie podlegają zwrotowi. Organizator zastrzega sobie prawo do rozpowszechnienia informacji o Konkursie, jego uczestnikach i wynikach w prasie, radio, telewizji i w Internecie, a także w innych publikacjach.

4. Strona internetowa konkursu: http://collegiummarianum.pl

5. We wszystkich przypadkach nieokreślonych w niniejszym Regulaminie oraz w przypadkach, które pojawią się podczas Konkursu, ostateczną decyzję podejmuje dyrektor Collegium Marianum.

6. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

7. Pytania dotyczące konkursu można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

8. Organizator nie zwraca żadnych kosztów związanych z realizacją Projektu i uczestnictwem w Konkursie.


KARTA ZGŁOSZENIOWA DO KONKURSU „POKAŻ NAM SWOJĄ PASJĘ!” - pdf

 
wstecz   dalej »
 
Top! Top!